Genindførsel af coronapas rammer ikke foreningslivet direkte

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget besluttet at karakterisere COVID-19 som en samfundskritisk sygdom i foreløbigt en måned.

Det er besluttet at indføre krav om coronapas i dele af samfundet fra i dag fredag den 12. november. Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 200 tilskuere indendørs eller 2000 tilskuere udendørs på samme tid til udvalgte arrangementer på kultur- og idrætsområdet. Læs hvilke HER

Det frivillige foreningsliv er ikke omfattet af krav om coronapas. Det betyder, at der ikke vil være krav om coronapas for deltagere (ansatte, medlemmer og frivillige) til foreningsaktiviteter og generalforsamlinger.

Dog vil der være krav om coronapas, hvis foreningsaktiviteten foregår til de udvalgte arrangementer på kultur- og idrætsområdet, f.eks. foreningsmedlemmerne er publikum til en koncert, er besøgende i et zoologisk anlæg, er publikum i en biograf, er besøgende på et museum, er tilskuere til en idrætsaktivitet med betalende tilskuere osv.

Derudover gælder følgende:

 • Børn og unge under 15 år er fritaget for coronapas, hvor det tidligere var fra 16 år
 • Immunitetspasset, hvis man har været smittet, gælder i 6 måneder, hvor det tidligere var 12 måneder

Covid-19 puljer genåbnet

28-01-2021

COVID-19 puljer er nu genåbnet for ansøgninger. Det drejer sig om Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds Covid-19 pulje, der er rettet mod lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger under DU’Fs medlemsorganisationer.

Aktivitetspuljen til Kulturaktiviteter giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer for eksempel med reduceret publikumskapacitet. Der gives tilskud til kulturaktiviteter i perioden fra 7. februar -28. februar 2021. Ansøgningsfristen til denne periode er den 8. marts 2021. Ansøgere gøres opmærksomme på, at kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst, og at der derfor ikke kan ansøges om tilskud fra aktivitetspuljen til sådanne aktiviteter. Såfremt regeringen beslutter at forlænge nedlukning til efter den 7. februar 2021, enten generelt eller regionalt, så vil det efter udmelding af sådanne forlængelser ikke være muligt at søge tilskud til aktiviteter i nedlukningsperioden i de omfattede kommuner.

Det er endvidere en forudsætning, at ansøger:

 • er CVR-registreret inden 1. juni 2020
 • har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.

Det sidste udelukker mange amatørforeninger, men har du alligevel mod på at søge puljen finder du information om den HER

Den anden pulje der er genåbnet er DUFs COVID-19 nødpulje. Den støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien. Puljen åbnede for 3. ansøgningsrunde mandag den 11. januar 2021 med ansøgningsfrister hhv. søndag den 7. februar og mandag den 15. marts 2021.  Man kan søge støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts 2020 – 28. februar 2021, der drejer sig om følgende:

 • Afholdte udgifter til aktiviteter, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
 • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetaling som følge af COVID-19 nedlukningen.
 • Merudgifter til værnemidler samt merudgifter med henblik på at iagttage sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer, fx håndsprit, sæbe og ekstra rengøring.

Du kan læse mere om puljen HER

Genåbningsnotat for amatørmusikken

Udarbejdet 26. januar 2021.

Hent som PDF eller læs nedenfor.

I forlængelse af mødet i sektorpartnerskaberne den 11. januar 2021 og mødet med Kulturministeriets
genstartsteam den 21. januar 2021 fremsendes her en række anbefalinger og ønsker fra amatørmusikkens
organisationer. Organisationerne dækker over 100.000 medlemmer og mere end 1.500 frivilligt bårne
lokale foreninger – kor/orkestre/garder/øvelokaleforeninger mv.

Notatet er delt op i to dele. Første del redegør for udfordringer og ønsker for de lokale amatørmusik-
foreninger, og det andet afsnit redegør for udfordringer og ønsker for de landsdækkende organisationer på

amatørmusikområdet.
Vi vil gerne slå fast, at området har fulgt og fortsat vil følge alle retningslinjer, men at vi selvfølgelig har
særlige ønsker og behov til en genåbning tilpasset amatørmusikkens virkelighed.

 1. Lokale foreninger, kor og orkestre
  De lokale amatørmusik-foreninger har on/off været lukket ned siden 12. marts 2020. Som en følge heraf
  kom deres aktiviteter i 2020 aldrig rigtig i gang. I stedet har de brugt mange frivillige ressourcer på løbende
  at tilpasse deres aktiviteter til de skiftende restriktioner og aflyse aktiviteter og arrangementer. Der
  arbejdes med innovative online ideer, men (amatør-)musik er en holdsport, og vi har brug for at mødes
  fysisk.
  De største udfordringer de lokale foreninger/kor/orkestre står overfor og konsekvenserne heraf er
  således:
  • Deres økonomi er påvirket af de mange aflysninger af indtægtsgivende koncerter og aktiviteter
  gennem 2020, hvorfor det er svært at drive foreningerne.
  • Mange orkestre og kor frygter desuden at miste deres professionelle dirigenter og instruktører, hvis
  der ikke findes løsninger på deres aflønning, da de ikke selv har midler hertil. Det drejer sig både om
  undervisning, men også løn for administrativt arbejde. Den manglende aflønning påvirker hele
  musikkens økosystem, da amatørmusikken spiller en afgørende rolle for mange professionelle
  musikeres økonomi.
  • Mange foreninger står desuden aktuelt i et dilemma hvor de skal beslutte sig for om de vil kræve
  kontingent af deres medlemmer, selvom de ingen kerneaktivitet i form af fysisk undervisning, samspil,
  prøver og koncerter tilbyder i øjeblikket.
  • De lokale foreninger/kor/orkestre begynder at opleve et frafald af medlemmer. Det skyldes både de
  manglende aktiviteter men også frygt for corona-smitte. Det er desværre især børnene og de ældre,
  der falder fra.
  • Selv de mest ihærdige amatørmusikere/-sangere er på trods af øvning på egen hånd og online ved at
  være ude af form, og det vil tage tid at få dem op på et vist kunstnerisk og kvalitativt niveau igen, så de
  kan gennemføre koncerter og samspil.
  • De frivillige kræfter er ved at være opbrugt af arbejdet med aflysninger, ansøgninger til hjælpepakker,
  ekstra rengøring og tilpasning af f.eks. lokaleforhold til de skiftende retningslinjer. Det kan få rigtig
  triste konsekvenser på lang sigt, da de lokale ildsjæles indsats er helt afgørende for amatørmusikken.

• Amatørmusikken opererer med lange produktionstider og langsigtet planlægning. Den ligger i dvale i
øjeblikket og gør, at forarbejdet til sæson 2021/22 ikke er kommet i gang, hvilket igen påvirker hele
amatørmusikken på lang sigt.
• Særligt korområdet er ramt af alle ovenstående punkter, da de har øgede afstandskrav og lider under
en udbredt opfattelse af, at korsang er ”farligt”.
Hvilke nye formater eller alternative løsninger kunne være med til at afhjælpe konsekvenserne af
udfordringerne?
Der er først og fremmest et stort ønske blandt de lokale foreninger, kor og orkestre om snart at komme i
gang med at mødes fysisk. Området er dog i den forbindelse tilbageholdne i forhold til vaccinationspas som
adgangskrav til den fysiske aktivitet, da vi ikke ønsker at gøre forskel på vores medlemmer, der består af
fællesskaber på tværs af aldersgrupper.
De løsninger der er brug for på både kort og lang sigt for de lokale foreninger/kor og orkestre er
således:

 1. En langsigtet genåbningsplan, der udrulles bagfra i forhold til nedlukningen og gerne påbegyndes så
  snart som muligt. Det er muligt for alle kor og orkestre at komme i gang med siddende prøver, hvis det
  store forsamlingsloft hæves til 70 og under forudsætning af, at reglerne er de samme som i efteråret og
  de nødvendige lokaler kan skaffes. Er det store forsamlingsloft på under 50, vil det give store problemer
  for mange kor og orkestre.
  Jo flere trin, der er i genåbningsplanen, des hurtigere vil dele af foreningslivet kunne komme i gang.
  Dette gælder dog alene øve-situationen. Skal man i gang med koncerterne er der behov for at kunne
  være flere i et lokale.
 2. Vi står meget gerne til rådighed mht udarbejdelse af retningslinjerne for genåbning, således at der
  skabes klare og tydelige retningslinjer, som afspejler de trufne politiske og sundhedsfaglige krav og
  samtidig er forståelige for organisationerne på området.
 3. I forlængelse af ovenstående er ens og enkle retningslinjer for kultur, kirke og kommune nødvendige
  for at undgå forvirring. Amatørmusikken er storforbrugere af både kommunernes og kirkernes lokaler
  og er afhængige af ens regler på tværs af sektorer og kommunegrænser. Det er et stort pres for det
  frivillige kulturliv at skulle forholde sig til mange forskellige regelsæt.
 4. En fortsættelse af hjælpepakkerne til både det kulturelle foreningsliv og aftenskolerne, der sætter
  rammerne for det folkeoplysende foreningslivs lokaler og undervisning. Det drejer sig konkret om
  ”Covid-19 puljen til kulturaktiviteter” under DUF og DFS og puljen der kompenserer for tabt
  medlemskontingent til aftenskoleområdet.
 5. En genstartspakke med fokus på at dække de ekstraudgifter, der er til f.eks. leje af større lokaler pga.
  afstandskravene, rengøring m.m. Vi opdagede i efteråret, at især behovet for større lokaler er en stor
  udfordring for foreningerne. De er ganske enkelt svære at finde og i det omfang, de findes, dyre.
 6. En langsigtet tilbagerekrutteringspakke med fokus på at reetablere foreningslivet vil være nødvendig
  for at sikre medlemmernes tillid til en sundhedsfaglig sikker tilbagevenden til et aktivt amatørmusikliv.
  Særligt korområdet har brug for dette fokus.
 7. Landsdækkende organisationer og foreninger
  Områdets landsdækkende organisationer (ca. 16 større og mindre foreninger) arbejder såvel på det
  politiske niveau som praktisk med at servicere de lokale foreninger, kor og orkestre. Organisationerne er
  sparringspartner for offentlige myndigheder. Området oplever nu også konsekvenserne af coronaen på
  såvel økonomiske som menneskelige ressourcer.
  De største udfordringer de landsdækkende organisationer og foreninger står overfor og deres
  konsekvenser er:
  • De er præget af en stigende frygt for deres økonomi, da den primært er baseret på
  medlemskontingenter fra de lokale foreninger. Det vil uden tvivl kunne mærkes, når der for alvor
  genåbnes, og man kan gøre ”tabstallene” op.
  • Mange har desuden igen og igen måtte aflyse større arrangementer som stævner, rejser,
  stormøder og kurser, med alt hvad det indebærer af ændringer omkring logistik og økonomi. I
  nogle tilfælde er tilskuddene til disse aktiviteter helt bortfaldet, i og med aktiviteterne bortfalder,
  hvilket igen påvirker organisationernes økonomi.
  • Coronaen har slidt på både ansatte og frivillige i de landsdækkende organisationer, der i forvejen
  har begrænsede ressourcer. De har været overvældet af henvendelser om hjælpepakker og især
  retningslinjer og restriktioner og et behov for råd og vejledning fra medlemskor og orkestre.
  • Der er blevet brugt meget tid i organisationerne på at ændre interne administrative og
  organisatoriske arbejdsgange, som f.eks. regnskabsaflæggelse, i løbet af 2020, samt på at indføre
  alternative mødeformer online m.m.
  Det der er brug for på både kort og lang sigt er således:
 8. Hjælpepakker der kan søges til at dække tabte medlemsbidrag og tabte indtægter hos de
  landsdækkende organisationer og foreninger, der for øvrigt ofte har en forholdsvis lille økonomi og
  hvis arrangementer ikke kan leve op til f.eks. arrangementspuljens krav om 350 deltagere.
 9. Genstartspakker med fokus på at kunne få ekstra hjælp og ressourcer i en periode til og med
  udgangen af 2022 til at få kræfterne tilbage.
 10. Klare retningslinjer og en langsigtet genåbningsplan, der gør langtidsplanlægning mulig og gør det
  nemmere at rådgive medlemmerne. Organisationerne tilbyder sektorpartnerskabet at indgå som
  konstruktiv samarbejdspartner til denne proces.

KOR72, DAOS, Amatørmusik Danmark, AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Webinar om risiko for COVID-19 smitte

Torsdag den 20. august fra kl. 15-17 afholder AKKS i samarbejde med DMK – Danske Musik- og Kulturskoler, FUK – Folkekirkens Ungdomskor, KOR72 og Amatørmusik Danmark et gratis webinar om risko for COVID-19 smitte i forbindelse med kunstneriske aktiviteter med deltagelse af lægefaglige eksperter.

Som bekendt gælder der særlige retningslinjer for korsang og andre kunstneriske aktiviteter for at forebygge risikoen for smitte af COVID-19. For at fremme oplysning om området – og fjerne eventuelle misforståelser – og klæde amatørkulturen på til efterårets aktiviteter – afholder de ovennævnte organisationer et fælles zoom webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret.

Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv. Statens Seruminstitut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.

Tilmeld dig på webinar@akks.dk, med navn, organisation/kor/orkester/kommune/uddannelsesinstitution eller andet samt den mailadresse, som invitationslinket skal sendes til.

Se også invitationen HER

Tekst: DMK